سه افسانه در مورد کارآفرینی

23:23:51 _ 95/11/23

اولین افسانه این است که اشخاص کسب و کارها را راه می‌اندازند. در حالیکه مطالعه دقیق کسب‌وکارها، نشان دهنده این است که این تیم‌ها هستند که کسب و کارها را آغاز می‌کنند. تیم بزرگ‌تر احتمال موفقیت را افزایش می‌دهد.

بنیانگذاران بیشتر= احتمال موفقیت بیشتر

افسانه دوم این است که تمام کارآفرینان، اشخاصی کاریزماتیک می‌باشند و این کاریزما یک عامل کلیدی در موفقیت آنها می‌باشد. در واقعیت، در حالیکه کاریزما ممکن است برای زمان کوتاهی موثر باشد، اما دوام آن دشوار است. در عوض تحقیقات نشان می‌دهد چیزی که برای کارآفرین مهم‌تر از داشتن شخصیتی کاریزماتیک می‌باشد، توانایی برقراری ارتباط موثر، توانایی جذب نیرو‌های جدید و علی‌الخصوص نیروهای فروش است.

افسانه سوم این است که ژن خاصی برای کارآفرینی وجود که موجب می‌شود افراد خاصی، مستعد راه‌اندازی کسب و کارهای موفق باشند. اما واقعیت‌ این است که همچنین ژنی تاکنون کشف نشده و نخواهد شد. عده‌ای معتقدند ویژگیهای شخصیتی مانند خاص بودن یا برجسته بودن با موفقیت کارآفرینی رابطه مستقیم دارد، اما این نوع تفکر گمراه کننده است. در عوض، مهارتهای واقعی‌ای وجود دارد که احتمال موفقیت را افزایش می‌دهد، مانند توانایی مدیریت افراد، مهارتهای فروش، و به واقعیت رساندن ایده ها. این مهارتها می‌تواند آموزش داده شود و آن‌طور نیست که ژنتیکی به افراد خاصی هدیه داده شده باشد. انسانها می‌توانند رفتارهایی جدیدی را بیاموزند و خودشان را وفق دهند، و ازاین‌رو کارآفرینی می‌تواند تقسیم شود به رفتارها و فرآیندهای گسسته‌ای که می‌تواند آموخته شود.

منبع:

Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup