هفت دلیل اهمیت برنامه ریزی در کسب وکار

09:54:06 _ 95/12/12

۱. دستیابی به اهداف

با برنامه ریزی، مسیرهایی برای فعالیتهای یک بنگاه ترسیم می‌شود که از طریق این مسیرها، می‌توان به اهداف رسید. پیتر دراکر معتقد است این فرآیند برنامه‌ریزی است که منجر به جلب توجه به فرموله کردن اهداف کسب و کار می‌شود. هدفها، جهت رشد را نشان می‌دهد.

۲. جلوگیری از اجرای فعالیتهای بیهوده

برنامه‌ریزی، برای جلوگیری از انجام اقدامات تصادفی و بدون هدف و بی‌ارتباط جلوگیری می‌کند. بدون برنامه‌ریزی، سردرگمی و هرج و مرج حاصل خواهد شد. با برنامه‌ریزی، هر شخصی در سازمان از فعالیتهایی که بایستی انجام دهد تا سازمان به اهدافش برسد، مطلع خواهد بود.

۳.کاهش عدم قطعیت

برنامه‌ریزی، مرتبط با آینده‌ای است که نامشخص بوده و پیش‌بینی آن دشوار است. برنامه‌ریزی برای کنترل داشتن بر رخدادهای آینده، ضروری است. انجام یک عملیات سازمانی با برنامه‌ریزی، همواره بهتر از انجام آن بدون برنامه ریزی خواهد بود.

۴. صرفه‌جویی در عملیات

برنامه‌ریزی، منجر به اقدامات هدفدار و منظم میشود. با برنامه‌ریزی، منابع در بهترین حالت مصرف شده و تمامی اقدامات در حداقل زمان ممکن اجرا خواهد شد و همه انواع اتلاف رو تا حدودی کاهش خواهد داد.

۵. فراهم کردن پایه‌ای برای کنترل

برنامه‌ریزی، به صورت شفاف اهدافی را که بایستی به آنها دست‌ یافت، را مشخص خواهد کرد. برنامه ریزی و کنترل، دو روی یک سکه هستند، زیرا کنترل هنگامی ممکن است که برنامه‌ریزی انجام شده باشد.

۶. فراهم کردن مقدمات توسعه تکنولوژی

یک کسب و کار هنگامی می‌تواند به بهترین نحو در بازار رقابت کند که از آخرین تکنولوژی‌ها بهره‌ببرد. از طریق برنامه‌ریزی، پیش‌نیازهای توسعه تکنولوژی فراهم شده و این امکان فراهم می‌شود.

۷.استفاده موثر از منابع

در حین برنامه‌ریزی، امکان استفاده موثر از منابع سازمان فراهم می‌شود. این امر کارمندان را تشویق می‌کند که با دشوارهایی که در مسیر دستیابی به اهداف مواجه هستند، مواجه بشوند. بنابراین، دائماً مشکلات را با رئیس‌خود مطرح خواهند کرد و مشارکت سازمانی برای افراد سازمان ایجاد می‌شود. همچنین پیشنهادات بهتری برای نحوه انجام کار فراهم می‌شود.

منبع: لینک