انجمن زنان مدیر کارآفرین

امتیاز: 0.0

نام انجمن زنان مدیر کارآفرین
تلفن -
وب‌سایت http://www.ea.wenet.ir
ایمیل -
زیست‌بوم انجمن های تخصصی
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

انجمن زنان مدير کارآفرين با هدف قرار دادن جامعه زنان در راستای مأموريتهای زیر ایجاد گردیده است:

 1. کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء
 2. جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها.
 3. برنامه ریزی برای تأمین نیازها، توسعه و گسترش فعالیتها
 4. کوشش در ارتقای ظرفیت تولید، با بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت
 5. کوشش درجهت هماهنگی در آموزش و تأمین نیروی انسانی موردنیاز، همکاری با وزارت کار واموراجتماعی و سایر دستگاه ها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزشهای مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار
 6. همکاری درجهت تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونی مرتبط با وظایف انجمن
 7. قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادههای رسمی در انجام وظایف و تکالیف که این دستگاه ها به کانونهای استانی انجمن محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها
 8. عضویت و ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمن های صنفی یا کانونهای استانی، در داخل یا خارج از کشور در چهارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور
 9. جمع آوری حق عضویت و کمکهای داوطلبانه
 10. همکاری با انجمن های صنفی کارگری یا کانونهای استانی و دیگر انجمن های صنفی کارفرمایی و سایر تشکل های کارفرمایی
 11. ارائه نظر مشورتی و حقوقی درخصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تأمین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است