Night Notes

امتیاز: 0.0

نام Night Notes
تلفن -
وب‌سایت https://betalist.com/startups/night-notes
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

Night Notes is a note taking app for iOS with a twist. It’s mainly designed to let you focus on taking notes at night. However, the app will also ship with extra non-midnight themes to suite every moment of the day.

https://betalist.com/startups/night-notes

Writer

 

یادداشت های شب توجه داشته باشید که اپلیکیشن برای iOS را با پیچ و تاب تطبیق می دهد. این به طور عمده طراحی شده است تا شما بتوانید تمرکز خود را روی یادداشت برداری در شب انجام دهید. با این حال، برنامه همچنین با تم اضافی غیر نیمه شب به مجموعه هر لحظه ای از روز.

 

https://betalist.com/startups/night-notes

 

نویسنده

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است