از توانایی های سرمایه گذاراتان استفاده کنید

یک اشتباه بسیار بزرگ کارآفرینان تازه‌کار این است که فکر می‌کنند فرآیند جذب سرمایه از سرمایه‌گذار، فعالیتی هست که انجامش می‌دهند و تمام می‌شود. هنگامی که سرمایه‌گذار در کسب و کار شما سرمایه‌گذاری می‌کند، شریکی برای تمام مابقی عمر کسب و کاری شما خواهد بود. بنابراین، ماهیت، محتوا و زمان‌بندی ارتباط با سرمایه‌گذار و سایر سهامداران، بسیار کلیدی است و تعیین می‌کند که آیا شما قادر به دریافت سرمایه در مراحل بعدی خواهید بود یا نه.

بعد از اینکه سرمایه گذارتان چک اول را به شما داد، تازه اول شروع رابطه شما با آنها است. اطمینان حاصل کنید که بیشترین استفاده ممکن را از شبکه و دانش سرمایه‌گذارانتان کسب کرده‌اید. از درخواست کمک نترسید، چرا که دریافت مشاوره از سرمایه‌گذار یا ارتباط برقرار کردن با یکی از شرکتهایی که در پورتفوی سرمایه‌گذارتان قرار دارد، امتیاز جدیدی است که نصیب شما شده است. سرمایه‌گذار انتظار دارد که آنها را از سلامت شرکتتان و سرمایه گذاریشان آگاه نگه دارید. مرتباً جلساتی تشکیل دهید تا آنها را از آخرین گزارش‌های مالی، شاخص‌های کلیدی عملکرد و پیشرفت کارتان مطلع کنید. حفظ یک رابطه خوب با سرمایه گذاران مهم است زیرا احتمال دریافت سرمایه و ارتباط برقرار کردن با سرمایه‌گذاران بیشتر را برای مراحل بعدی جذب سرمایه افزایش می‌دهد.

نهاد‌های خارجی (6)