مسیرهای جذب سرمایه را تقویت کنید

هنر ارائه کردن خودتان، بسیار پیچیده‌تر از گذشته شده است. اگر می‌خواهد حمایت‌های بیرونی را برای کسب و کار خودتان جذب کنید، برخوردار بودن از این هنر بسیار ضروری است.

شما بایستی به خوبی مجهز به همه انواع ارائه باشید: ایستاده، شفاهی، سخنرانی آسانسوری (منظور قدرت توجیه مخاطب در حد فاصل سوار شدن و پیاده شدن از آسانسور) و سخنرانی متعارف بیست دقیقه‌ای

برای جلب توجه و اخذ سرمایه از سرمایه‌گذاران فرشته، رقابت زیادی در بین استارتاپ‌ها وجود دارد. در سطح جامعه، فعالانه حضور داشته باشید و برای جذب سرمایه از سرمایه‌گذارانی که در شرکتهای مشابه شما سرمایه‌گذاری می‌کنند و شبکه قوی‌ای با سایر سرمایه‌گذاران دارند، برنامه‌ریزی کنید. تمامی موارد لازم را در یک ارائه قوی آماده به همراه داشته‌باشید تا به بهترین نحو در مقابل سرمایه‌گذاران حاضر شوید.

نهاد‌های ایرانی (16)
نهاد‌های خارجی (16)
محتوا‌های ایرانی (1)
محتوا‌های خارجی (3)