مشتریانتان را حفظ کنید

مدیریت روابط با مشتری (CRM) اشاره به روشها، استراتژیها و فناوریهایی دارد که شرکتها برای مدیریت و آنالیز کردن تعاملات مشتریانشان استفاده کنید که هدف آن، بهبود رابطه با مشتریان و حفظ آنها است. هر چقدر رابطه کسب‌وکار با مشتریانش بهتر باشد، راحت‌تر می‌تواند درآمد ایجاد کند و لذا مسیر رشد شرکت بهتر فراهم می‌شود.

نهاد‌های خارجی (20)