پیشرفت کسب وکارتان را بسنجید

 اندازه‌گیری، نخستین گام برای کنترل و در نهایت ایجاد بهبود است. اگر نتوانید چیزی را اندازه‌گیری کنید، نمی‌توانید آن را بفهمید. اگر نتوانید چیزی را بفهمید، نمی‌توانید آن را کنترل کنید و اگر نتوانید چیزی را کنترل کنید، نمی‌توانید آن را بهبود بدهید. هر چند امروزه اصطلاحاتی مثل داده‌های کلان-Big data- و تحلیل مشتری-customer analytics- در مباحث کسب و کاری به کرات تکرار می‌شود، اما معمولاً قدرت این ابزارها در بنیانگذاران ابتدایی نادیده‌گرفته می‌شود.

 در این گام با برگشت به فاز دوم متدولوژی نوپای ناب و بعد از ساخت محصول کمینه و مانا اندازگیری خواهید کرد. شما بعد از شروع محصول کمینه و مانا و هر بار تکرار آن نیاز دارید تا شاخصهایی داشته باشید تا از طریق آن بدانید که بازار به چه میزان محصول شما را پذیرفته است و سپس به جلو حرکت کنید. لازم به ذکر است که کسب وکارتان برای ردیابی مسیر وابسته به نوع بیزینس شما خواهد بود. 

نهاد‌های ایرانی (2)
نهاد‌های خارجی (25)
محتوا‌های ایرانی (1)
محتوا‌های خارجی (2)